07 دلو، 1399

اطلاعیه به کاندیدان بست های اداره ملی امتحانات

قابل توجه کاندیدان امتحان بست های ادارۀ ملی امتحانات!

 

به اطلاع تمام کاندیدان امتحان بست های ادارۀ ملی امتحانات که قبلاً به اعلان سپرده شده بود، رسانیده می شود که امتحان آن به روز چهار شنبه مؤرخ ۸ دلو۱۳۹۹ ساعت ۱۰ قبل از ظهر اخذ می گردد.