با کلیک نمودن به دکمه ذیل به صفحه فیسبوک کمیته ملی امتحانات بپیوندید!

28 جوزا، 1399

قابل توجه رسانه های محترم کشور!

اینکه ادارۀ ملی امتحانات به حیث یک ادارۀ مستقل در تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان عرض وجود نموده است، لذا از تمام مسوولین رسانه های دولتی و خصوصی تقاضا به عمل می اید که جهت بدست اوردن معلومات به ارتباط پروگرام ها، فعالیت ها، برگزاری امتحانات، اعلان نتایج و دیگر موارد مهم این اداره، با پوهندوی دوست محمد فیضی رئیس تحقیق و منابع و سخنگوی ادارۀ ملی امتحانات در تماس شده، تا معلومات دقیق و موثق در دسترس شان قرار بگیرد. بااحترام
شماره تماس: 0700014948، 0731202185
ایمیل ادرس:dmfaizy2020@gmail.com
فیسبوک:Dost Mohammad Faizy