22 دلو، 1399

دازموینو ملی ادارې لپاره د دوه ډوله تیلو (پطرول، ډیزل) برابرولNExA/1400/NCB/G-004

ټولو په شرایطو پوره داوطلبانو ته بلنه ورکول کیږي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي