با کلیک نمودن به دکمه ذیل به صفحه فیسبوک کمیته ملی امتحانات بپیوندید!

28 جوزا، 1399

اعلامیه اداره ملی امتحانات در مورد جمع آوری فورم های ثبت نام!

به اطلاع تمام مراکز توزیع فورم ثبت نام امتحان کانکور (عمومی، متفرقه، شبانه، علوم دینی، اختصاصی و ماستری) برای سال ۱۳۹۹ رسانیده میشوند اینکه؛ فورم های جمع آوری شده خویش را الی روز یکشبنه مورخ ۲۵ جوزا سال روان به این اداره تسلیم نموده و حسابات مالی شان را تصفیه نمایند۔
یادداشت: در صورت عدم مواصلت فورم ها یا باقیداری مالی داوطلبان آن شامل امتحان نگردیده و مسؤلیت بعدی به دوش مرکز جمع آوری فورم میباشد!
ادارہ ملی امتحانات