22 دلو، 1399

اعلان داوطلبی دو نوع تیل (پطرول و دیزل) ادارۀ ملی امتحانات- NExA/1400/NCB/G-004

از تمام واجدین شرایط دعوت بعمل می آورد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند