02 حوت، 1399

قابل توجه داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۴۰۰

قابل توجه داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۴۰۰
به اطلاع آن عده از داوطلبان امتحان کانکور مرکز و ولایات کشور که از ثبت نام بازمانده اند، رسانیده میشود که توزیع و تسلیمی فورم ثبت نام عملاً در ادارۀ ملی امتحانات آغازگردیده و الی ۳۰/حوت/۱۳۹۹ جریان دارد، متقاضیان محترم میتوانند فورم ثبت نام را از بخش پذیرش این اداره دریافت و بعد از طی مراحل دروزارت معارف به این اداره تسلیم نمایند.
قابل ذکر است که امتحان متقاضیان مذکور در ولایات مربوطه شان اخذ میگردد.