با کلیک نمودن به دکمه ذیل به صفحه فیسبوک کمیته ملی امتحانات بپیوندید!

28 میزان، 1399

اطلاعیه اکمال تخصص وزارت صحت عامه

قابل توجه داوطلبان امتحان کانکور برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه!

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان اکمال تخصص رسانیده می شود که توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک شان در روز های چهارشنبه و پنج شنبه مؤرخ ۳۰ میزان و ۱ عقرب در پوهنتون های تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پولی تخنیک کابل آغاز می گردد.

قابل ذکر است که امتحان برنامه مذکور به روز جمعه مؤرخ ۲ عقرب ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر در محلات که قبلا در کارت ها تذکر یافته اخذ می گردد.