23 حمل، 1400

د تیلو د داوطلبۍ خبرتیا

د ازموینو ملي ادارې د دوه ډوله تیلو(پطرول/ډیزل) د داوطلبۍ خبرتیا.