26 سرطان، 1400

تقسیم اوقات فارغان مکاتب معارف شهر کابل.

تقسیم اوقات فارغان مکاتب معارف شهر کابل.
درصورت درج نبودن نام یکی از لیسه ها در تقسیم اوقات، فارغان محترم می توانند به محل ثبت معلومات بایومتریک حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
تاریخ توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان که آنلاین ثبت نام نموده و داوطلبان که از ادارۀ ملی امتحانات فورم اخذ نموده اند، بعداً اعلان می گردد.
نوت: در جریان ثبت معلومات بایومتریک، استفاده از ماسک و داشتن اصلی تذکره تابعیت و یا پاسپورت ضروری می باشد.
https://www.facebook.com/NExA.gov.af/photos/pcb.1269505550133485/1269503676800339/?__cft__[0]=AZWrhTKu3zp3X26diCJ9Jk0utcaObMYcgoBIXtljkABcapFObx9r4fJ4CsAfCNu41b1FJuLjXjpTENuCLtsEubMLSI0mw80qNyc1wrX739-ETjV1taHoj-Qw9Xr7-qfJZEEMGTMBLBGqdNlEWdl9qozzow44gqTmci0jDJ6ZXpBFm80lqI7XqlfPi4eslto70Cs&__tn__=*bH-R