26 سرطان، 1400

د کابل ښار پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو فارغانو د بایومتریک معلوماتو د ثبت مهال ویش.

د کابل ښار پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو فارغانو د بایومتریک معلوماتو د ثبت مهال ویش.
که چېرې د کومې لیسې نوم له لست څخه پاتې شوی وي، د اړونده حوزې بایومتریک معلوماتو د ثبت محل ته دي مراجعه وکړي.
د ټولوهغو ګډونوالو چې آنلاین نوم لیکنه یې کړې او یایې د ازموینو ملي ادارې څخه فورمونه ترلاسه کړي، د کارتونو ویش او بایومتریک معلوماتو د ثبت نېټه یې وروسته معلومیږي.
https://www.facebook.com/NExA.gov.af/photos/pcb.1269502906800416/1269498216800885/?__cft__[0]=AZX-B3w2dh-nPYqN-pRlvk5-fCZd6-yaW_qElxvRrqcfqpp73ppVOKgesbVmAeRN2JqTK7U4V8ODNjPWS9rOadOEV2bX9sUeMnaNRDEgeB1SjMivCih13bJI21yt4ILQTcZjwQAMAx3GHUNwWpPDQzjl8UPpoqxL4tsj3BiPtA_cZoMKxIA3FSLzvaQteZqGD4c&__tn__=*bH-R
یادونه: د بایومتریک معلوماتو د ثبت پر مهال د ماسک کارول او د اصلي پېژندپاڼې یا پاسپوټ لرل اړین دي.