06 اسد، 1400

تقسیم اوقات توزیع کارت و پروسه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان امتحان متفرقه، شبانه و علوم دینی.

تقسیم اوقات توزیع کارت و پروسه ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان امتحان متفرقه، شبانه و علوم دینی.