06 اسد، 1400

د متفرقه، شپې او دیني علومو کانکور ازموینو ګډونوالو د کارتونو ویش او بایومتریک معلوماتو ثبت پروسې مهال ویش.

د متفرقه، شپې او دیني علومو کانکور ازموینو ګډونوالو د کارتونو ویش او بایومتریک معلوماتو ثبت پروسې مهال ویش.