07 اسد، 1400

تاریخ برگزاری امتحان کانکور کابل

تقسیم اوقات امتحان عمومی کابل، شبانه، مدارس دینی، متفرقه، خارج مرز و غیرحاضران ولایات.

نوت: تاریخ بایومتریک و امتحان چهارده پاسان(اختصاصی) بعداً اعلان می شود.