blog images

امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه اخذ گردید

امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه امروز از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردید. در این امتحان از سراسر...

  06 عقرب، 1399 ( 555 )  
blog images

امتحان بست های کارکن خدماتی اخذ گردید

امتحان کاندیدان بست های کارکن خدماتی ادارۀ ملی امتحانات امروز از سوی آمریت منابع بشری این اداره اخذ...

  06 عقرب، 1399 ( 169 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش ادارات ملکی اخذ...

امتحان جمعی بست های پنج و شش ادارات ملکی مربوط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی ادارهُ ملی...

  06 عقرب، 1399 ( 134 )  
blog images

ادارۀ ملی امتحانات پیشتازان امتحان کانکور 139...

اداره ملی امتحانات پیشتازان امتحانات کانکور سال ۱۳۹۹، استادان و منسوبین این اداره را تقدیر کرد. در...

  06 عقرب، 1399 ( 252 )