26 جدی، 1399 اداره ملی امتحانات

۴حمل ۱۳۹۹ ادارۀ ملی امتحانات

در جلسه هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات روی چگونگی تطبیق طرزالعمل رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ادارات خدمات ملکی و تنظیم امور این اداره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات طرزالعمل رژیم کاری ادارات دولتی که توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ساخته شده و از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تایید گردیده، در بخش جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مفید دانست و به مسوولین بخش های مربوطه این اداره هدایت داد، تا کارمندان را به گونه تنظیم نماید که هم در روند امور کاری ادارۀ‌ ملي‌امتحانات سکتگی بوجود نیاید و هم کارمندان از مبتلا شدن به ویروس کرونا مصؤن بمانند.
پوهاند خموش همچنان بر تطبیق رهنمایی های وزارت صحت عامه در ارتباط به جلوگیری از ویروس کرونا تاکید نموده گفت: هر کارمند مسؤول مراقبت از صحت خویش و خانواده شان می باشد و باید در این راستا جدی عمل نماید.
وی افزود هیأت رهبري‌ ادارۀ ملی امتحانات به صحت و سلامتی کارمندان این ادارۀ‌ توجه بیشتر داشته و تمام امکانات که در جلوگیری از ویروس کرونا ضروری می باشد، فراهم ساخته است.