06 عقرب، 1399 شفیق عزتی

ایجاد سیستم معلوماتی پوهنتونهای خصوصی

از جانب اداره ی ملی امتحانات، برای محصلان پوهنتونهای خصوصی سیستم معلوماتی ایجاد گردید. این سیستم که توسط مسؤولان تخنیکی اداره ی ملی امتحانات ساخته شده است، امروز در حضور برخی از نماینده گان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی و پیرامون آن توضیحات لازمه ارائه گردید.
از طریق این سیستم معلومات دقیق و مکمل در باره ی محصلان تمام نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، در دیتابیس محصلان خصوصی اداره ی ملی امتحانات داخل می گردد و سپس از طرف اداره ی ملی امتحانات به شکل کتاب اساس در دسترس تمام نهاد های تحصیلات عالی خصوصی قرار داده می شود.
پوهاند عبدالقدیر خموش رئیس اداره ی ملی امتحانات، هدف از ساختن سیستم متذکره را ایجاد یک دیتابیس منظم و سیستم اطلاعاتی دقیق برای محصلان پوهنتون های خصوصی دانسته ابراز داشت که این سیستم روند معلومات دهی پوهنتون های خصوصی برای اداره ی ملی امتحانات را سرعت بخشیده و از بیوکراسی در این راستا جلوگیری می نماید.
پوهاند خموش افزودند که در سیستم معلوماتی محصلان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی تمام معلومات تحصیلی یک محصل، نوعیت امتحان، دوره های تحصیلی و سایر مسائل ضروری دیگر در نظر گرفته شده است.
بنا به گفته ی محترم پوهنیار لطف الرحمن حقمل رئیس خدمات تخنیکی اداره ی ملی امتحانات، در سیستم معلوماتی محصلان پوهنتون های خصوصی، برای هر پوهنتون و مؤسسه ی تحصیلات عالی خصوصی، یوزر جداگانه در نظر گرفته شده است تا پوهنتون های مربوطه بتوانند از طریق آن در مورد محصلان خویش، برخی از معلومات خاص را به شکل آنلاین ثبت و مشاهده نمایند.
در اخیر نظریات و پیشنهاد های نماینده گان بخش تخنیکی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی در مورد سیستم متذکره شنیده شده تصمیم به عمل آمد تا نمونه ی این سیستم، از طریق اتحادیه ی پوهنتون های خصوصی با تمام نهاد های تحصیلات عالی خصوصی شریک ساخته شده و در مورد آن نظریات ایشان جمع آوری گردد.