08 قوس، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

امتحان بست های کارکن خدماتی اخذ گردید

امتحان کاندیدان بست های کارکن خدماتی ادارۀ ملی امتحانات امروز از سوی آمریت منابع بشری این اداره اخذ گردید.
در این امتحان برای 6 بست رتبه هفت حدود 104 تن داوطلبان اشتراک داشتند.
به گفته نور الله نصرت آمر منابع بشری ادارۀ ملی امتحانات، پروسه استخدام کارکنان خدماتی این اداره شفاف بوده و اشخاص که واجد شرایط است به بست های مذکور معرفی خواهد شد.

 

وی گفت ادارۀ ملی امتحانات 11 بست کارکنان خدماتی را به اعلان سپرده بود که از 6 بست رتبه هفت آن امروز امتحان اخذ شد و 5 بست رتبه هشت که پروسۀ شارت لیست آن تکمیل گردیده در چند روز آینده امتحان شان اخذ خواهد شد. وی علاوه کرد که نتایج امتحان بست های متذکره را بعد از اخذ امتحان بست های متباقی اعلان می گردد.