27 جدی، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

دور دوم امتحان بست های 5و6 اصلاحات اداری و خدمات ملکی و بست های معلمین

دور دوم امتحان بست های ٥ و ٦ اصلاحات اداری و خدمات ملکی و بست های معلمین امروز در ۱۰ ولایت کشور برگزار گردید.
در دور نهایی این پروسه پنج ولایت(هرات،بلخ، تخار، غزنی، کندهار) شامل می باشند که امتحان آن در آینده نزدیک اخذ خواهد شد، با سپری نمودن این دور در ٢٩ ولایت کشور این پروسه تکمیل می گردد.
نا گفته نباید گذاشت که در ۳۴ ولایت کشور حدود ۱۲۵ هزار تن برای بست های اداری و معلمین شارت لیست گردیده بود.