27 جدی، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

امتحان بست های خدمات ملکی و معلمین ولایت بلخ

امتحان بست های خدمات ملکی و معلمین ولایت بلخ امروز توسط ادارۀ ملی امتحانات برگزار گردید.
در این امتحان برای بست پنج و شش ادارات مختلف و بست های معلمین ولایت بلخ حدود 6 هزار داوطلب اشتراک دارند.
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات طی سفر به شهر مزار شریف از پروسه امتحان اصلاحات اداری و خدمات ملکی نظارت نموده و این پروسه را در ولایت بلخ قابل تمجید خواند.
پوهاند عبدالقدیر خموش در حالیکه پوهنیار سیف الله رسولی رییس انسجام امتحانات و نیک محمد سروری آمر دفتر ادارۀ ملی امتحانات نیز وی را همراهی می کرد، در دیدار با مسوولین پوهنتون بلخ و بخش اصلاحات اداری و خدمات ملکی آن ولایت، نظریات آنان را در نظم امتحان استماع نموده، به هیئت ممتحن هدایت داد تا تلاش نمایند به شکایات داوطلبان رسیدگی صورت گیرد و هیچ کس از این پروسه محروم نگردد.
صندوق سوالات امتحان توسط پوهاند غلام فاروق خپلواک معاون ولایت بلخ، افضل هدید رییس شورای ولایتی، سعدیه اکرمی رییس اصلاحات اداری و خدمات ملکی آن ولایت، رهبري و استادان پوهنتون بلخ باز گردید.
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات طی صحبت های خویش به مردم ولایت بلخ بخصوص به اشتراک کننده گان امتحان اطمینان داد که پروسۀ امتحانات بست های ملکی و معلمین در تمام ولایت کشور منظم و عاری از هر نوع فساد بوده و نتایج آن نیز به طور شفاف اعلان خواهد شد.
پوهاند خموش گفت امروز خوشبختانه در اداره ملی امتحانات برای هیچ نوع واسطه، ارتباطات و استثنا جای نمانده و سیستم امتحانات کانکور تنها لیاقت و شایسته سالاری را می شناسد.
وی از تمام استادان و داوطلبان خواست که در نظم و شفافیت بیشتر امتحان کانکور سهیم باشند و نماند که افراد غیر مستحق این پروسۀ شفاف را زیر سوال ببرد و حق دیگران را تلف کنند.
در این مراسم پوهاند غلام فاروق خپلواک معاون ولایت، رییس شورای ولایتی بلخ و رییسه کمیسیون اصلاحات اداری ولایت بلخ روی استخدام کادرهای از طریق یک سیستم شفاف صحبت نمود و در این بخش از تلاش های بی دریغ ادارۀ ملی امتحانات تشکر نمود.
قابل ذکر است که در ولایت بلخ در بخش های اداری و معلمین 268 بست به اعلان سپرده شده بود که حدود 5700 تن برای آن رقابت می نمایند.