06 عقرب، 1399 شفیق عزتی

معرفی سیستم مدیریت انتخاب استادان ممتحن

۲۷جوزا۱۳۹۹ ادارۀ ملی امتحانات
سیستم مدیریت انتخاب استادان ممتحن که توسط کارمندان تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات ساخته شده امروز در حضور رئیس و مسوولین بخش های مختلف این اداره معرفی گردید.
توسط این سیستم آن عده استادان ممتحن کې بخاطر اخذ امتحانات کانکور از سوی پوهنتون های دولتی به ادارۀ ملی امتحانات معرفی می شوند، مطابق معیارها و شرایط لازم به شکل اتومات توسط سیستم در حوزه ها، محلات و صنف های امتحانات تنظیم می گردند.
پوهاند عبدالقدیر خموش رئیس ادارۀ ملی امتحانات هدف ساختن سیستم مدیریتی انتخاب استادان ممتحن را تأمین عدالت و شفافیت بیشر در امتحانات جمعی خواند و به خاطر ساختن سیستم مذکور، از کارمندان تشکری نمود.
پوهاند خموش گفت: سیستم سازی میتواند به روند امتحانات جمعی در کشور شفافیت و سرعت بیشتر بخشد و ما تلاش می نمایم تا به کارگیری تخنیک های جدید و تکنالوژی معلوماتی امتحانات کانکور را بیشتر معیاری سازیم.
وی به مسوولین بخش تخنیکي ادارۀ ملی امتحانات هدایت داد تا معلومات مهم استادان ممتحن و ظرفیت های پوهنتون های دولتی را شامل سیستم سازد و به زودی سیستم را به کارگیری عملی اماده نماید.
به گفته کارمندان تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات در این سیستم استادان ممتحن با در نظر داشت معیارات تحصیلی، مهارت های لازم و تعداد داوطلبان امتحان در صنف ها، محلات و حوزه های امتحانات تنظیم و نیز کارت ها و حاضری استادان و کنترولران امتحانات توسط این سیستم چاپ می گردد.