16 ثور، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امتحانات امروز امتحان اخذ گردید

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات

امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط این ادارۀ اخذ گردید.
این امتحان که به شکل کانکور اخذ شد، برای 24 بست رتبه سوم و چهارم به شمول 27 تن دختران 370 داوطلب اشتراک داشتند.
پوهاند عبدالقدیر خموش رییس ادارۀ ملی امتحانات در حالیکه مسؤولین بخش های مختلف این ادارۀ و نماینده گان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز حضور داشتند. به اشتراک کننده گان گفت: جهت شفافیت و عدالت هرچه بیشتر امتحان بست های اداری این ادارۀ، لازم دانست که امتحان به شکل کانکوری از سوی این ادارۀ اخذ گردد.
رییس ادارۀ ملی امتحانات افزود: در سیستم امتحانات این ادارۀ هیچ نوع شناخت و ارتباطات وجود نداشته و تنها اشخاص که زحمت کشیده و از استعداد بالای برخوردار اند، میتواند در آن موفق گردند.
پوهاند خموش فرمودند: تنها تلاش ادارۀ ملی امتحانات بر این است که استعدادهای نخبه را در سراسر کشور شناسایی و به بست های مربوطه معرفی نماید. که خوشبختانه طی چند سال گذشته این ادارۀ هویت خویش را در این راستا به ملت تثبیت نموده است.
رییس ادارۀ ملی امتحانات همچنان علاوه کرد: ادارۀ ملی امتحانات در حال حاضر با استفاده از سیستم ها و فناوری های جدید تکنالوژی، از ظرفیت خوب برخودار بوده و میتواند هر نوع امتحانات را در کشور به شکل منظم و شفاف اخذ نماید و نتایج آن را با در نظر داشت اصل شایسته سالاری و تامین عدالت اجتماعی اعلان نماید.
به گفته مسؤولین منابع بشری ادارۀ ملی امتحانات، کاندیدان که در این دور امتحان موفق شناخته می شوند؛ به دور بعدی امتحان (مصاحبه) خواسته و اشخاص که مصاحبه را به شکل موفقانه سپری نمایند، به بست های مذکور معرفی خواهند گردید.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 738 )  
blog images

معرفی کارمندان جدیدالتقرر ادارۀ ملی امتحانات

4 حمل 1400 ادارۀ ملی امتحانات پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بست ه...

بیشتر بدانید ( 571 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 498 )