06 عقرب، 1399 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

ادارۀ ملی امتحانات از سوی مشرانو جرگه رای تاییدی گرفت

ادارۀ ملی امتحاانات از سوی مشرانوجرگه منحیث یک اداره مستقل رای تایید را بدست آورد.
هیات رهبری ادارۀ ملی امتحانات گزارش عمومی به ارتباط فعالیت ها، دست آورد ها و تاثیرات ادارۀ ملی امتحانات بر جامعه، در تالار مشرانو جرگه ارائه نمود.
پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات موجودیت ادارۀ ملی امتحانات را منحیث یک اداره مستقل در شرایط فعلی کشور یک نیاز مبرم دانسته، از فعالیت ها و ایجاد میکانیزم های جدید در سیستم امتحانات کانکور طی سه سال گذشته معلومات مفصل ارائه نمود.
پوهاند خموش افزود: ادارۀ ملی امتحانات حالا برعلاوه امتحانات کانکور عمومی دوازده پاسان، امتحانات مختلف را در بخش های نظامی، ملکی، اکادمیک، قضایی و حقوقی، بخش های طبی و ده ها نوع امتحان دیگر را به صورت شفاف اخذ می نماید و نتایج آنرا به زود ترین فرصت اعلان می نماید.
وی همچنان افزود: بعد از این که ادارۀ ملی امتحانات به اساس فرمان رییس جمهور در سال 1397 از بدنه وزارت تحصیلات عالی جدا شد ظرفیت این اداره در بخش های تخنیکی و بشری ارتقا یافته و قادر به ایجاد سیستم های نوین در پروسۀ امتحانات جمعی گردید.
خموش اضافه کرد که ادارۀ ملی امتحانات دارای بانک غنی سوالات می باشد که میتواند بر اساس یک ستراتیژی مشخص برای هر بخش سوالات جداگانه تهیه نماید.
سرپرست ادارۀ ملی امتحانات از فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه، معاونین و اعضای کمیسیونهای مختلف مشرانو جرگه جهت حمایت از شفافیت ادارۀ ملی امتحانات قدردانی نمود، اطمینان داد که برای مدیریت و هر چی بهتر پروسۀ امتحانات کانکور تلاش خواهد کرد.
سرپرست ادارۀ ملی امتحانات گفت با استفاده از تکنالوژی معلوماتی پلان ها تدابیر موثر را در نظر داریم که میتوانیم در صورت مستقل شدن این اداره برای تطبیق آن گام برداریم و یک سیستم معیاری امتحانات را در سطح منطقه و جهان به وجود بیاوریم.
خموش به سوالات اعضای مشرانوجرگه در مورد امتحانات کانکورسال ۱۳۹۹پاسخ های دقیق ارائه نمود و اضافه نمود که این اداره کوشش می کند حق به حقدار برسد و به شکایات داوطلبان کانکور سال ۱۳۹۹ رسیدگی صورت گیرد.

 

در این مجلس همچنان از سوی مشرانو جرگه جهت تشویق جوانان به تحصیلات بیشتر از اول نمره تا دهم نمره کانکور سال ۱۳۹۹ تقدیر صورت گرفت.