16 ثور، 1400 آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و خدمات ملکی مرکز اخذ گردید.

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات
در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات حدود ۲۳۱۲ تن اشتراک نموده بودند.
صندوق سوالات امتحان مذکور امروز در کتاب خانه مرکزی پوهنتون کابل از سوی پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارهُ ملی امتحانات، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، پوهاند محمد عثمان بابری رییس پوهنتون کابل، سیدحشمت الله هاشمی سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نماینده گان سایر ادارات باز گردید.
پوهاند عبدالقدیرخموش سرپرست ادارهُ ملی امتحانات ضمن اطمینان دادن از شفافیت امتحانات کانکور، گفت جای برای زر و زور در پروسهٔ امتحانات کانکور نه مانده و این ادارهُ تنها بر اساس اصل شایسته سالاری و عدالت اجتماعی امتحانات را اخذ می نماید.
خموش افزود: ادارهُ ملی امتحانات نه تنها که در قلب ملت جای را پیدا کرده بلکه رضایت ادارات ملکی، نظامی و سایر ادارت را نیز بدست آورده و یک فضای باورمند را درچوکات دولت بوجود آورده است.
سرپرست ادارهُ ملی امتحانات به ارتباط پروسه های تخنیکی امتحان به اشتراک کننده گان معلومات ارائه نموده گفت، در این امتحان برای هر بست داوطلبان در بین خود رقابت می کند و نمرات بست ها نظر به تعداد متقاضیان فرق دارند.
بعدأ سید حشمت الله هاشمی سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد پروسه شارت لست بست های متذکره و استخدام شان در ادارات صحبت نمود و از نقش عمده ادارهُ ملی امتحانات در بخش معرفی کادرهای مستحق به بست های مذکور قدر دانی نمود.
هاشمی افزود: امتحاناتی که از سوی ادارهُ ملی امتحانات جهت استخدام نیروی بشری اخذ میگردد یک پروسه مفید و موفق خواند. وی همچنان اضافه کرد که این دومین دور است که امتحانات بست های پنج و شش ادارات ملکی از سوی ادارهُ ملی امتحانات اخذ میگردد.
سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ۱۵ هزار بست های معلمین و ادارات ملکی در ولایات نیز در اعلان است که امتحان آن نیز از سوی ادارهُ ملی امتحانات اخذ میگردد.
متعاقبأ عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه گفت از اینکه در پروسه استخدام کارمندان این وزارت از فساد و وساطت جلوگیری صورت گیرد برای اولین بار ۲۲۰ بست پنج و شش این وزارت را از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان نموده و باورمند هستم که از طریق دارهُ ملی امتحانات به شکل شفاف و با در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری اشخاص مستحق در آن استخدام خواهد شد.
پوهاند محمد عثمان بابری ریس پوهنتون کابل نیروی بشری کار فهم را برای رشد کیفی ادارات مهم خواند علاوه کرد، بهترین راه برای دریافت استعداد های شایسته اخذ امتحانات کانکور است.

 

وی همچنان در مدیریت و شفافیت امتحان کانکور تلاش های استادان و پوهنتون ها قابل ستایش خواند.

پر بیننده ترین مطالب

blog images

از کاندیدان بست های سوم و چهارم ادارۀ ملی امت...

8 دلو ادارۀ ملی امتحانات امتحان کاندیدان بست های سه و چهار ادارۀ ملی امتحانات امروز توسط ای...

بیشتر بدانید ( 738 )  
blog images

معرفی کارمندان جدیدالتقرر ادارۀ ملی امتحانات

4 حمل 1400 ادارۀ ملی امتحانات پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بست ه...

بیشتر بدانید ( 571 )  
blog images

امتحان جمعی بست های پنج و شش اصلاحات اداری و...

۱۱میزان۱۳۹۹ ادارهُ ملی امتحانات در این امتحان به شمول ٢٢٠ بست وزارت مالیه برای ۱۰۲۲ بست سایر ادارات...

بیشتر بدانید ( 499 )