شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان بستهای نرسنگ وزارت صحت عامه

1401/04/15 6859

به اطلاع تمام داوطلبان که شهرت شان در لست ذیل درج بوده و شامل امتحان روز پنج شنبه مورخ ۵ جوزا سال روان می باشند، رسانیده میشود اینکه مطابق تقسیم اوقات ضمیمه با در نظر داشت نکات ذیل برای اخذ کارت شمول امتحان و ثبت معلومات بایومتریک حاضر شوند.

۱. از موجودیت شهرت خود در لست اطمینان خود را حاصل کنید.

۲. برای اخذ کارت، ثبت معلومات بایومتریک و روز امتحان اصل تذکره و یا پاسپورت را با خود داشته باشید.

۳. برای اخذ کارت امتحان مبلغ (۵۰۰) افغانی حق الشمول امتحان را با خود داشته باشید.

https://t.me/NExA_gov_afg/96

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©