شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان پوهنتون دفاع ملی و اکادمی پولیس

1401/12/07 15380

 امتحان پوهنتون دفاع ملی و اکادمی پولیس

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©