شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امتحان بست های شرکت نفت و گاز افغانستان از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردیدد

1402/08/13 8836

امروز امتحان استخدام بست های مسلکی شرکت دولتی نفت و گاز مربوط وزارت مالیه و پوهنځی های شبانه پوهنتون ها، به شمول کابل در شش زون کشور از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ شد. 

این امتحان که در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار و بدخشان تنطیم شده بود، از تمام ولایات کشور برای سپری نمودن امتحان بست های مسلکی شرکت دولتی نفت و گاز و پوهنځی های شبانه، اشتراک نموده بودند.

محفل افتتاحیه این امتحان، از سوی مسوولین ادارۀ ملی امتحانات، شرکت دولتی نفت و گاز وزارت مالیه، پوهنتون کابل و سایر ادارات در پوهنتون کابل برگزار شد.

در مراسم افتتاح الحاج عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: " دلیل اصلی پیشرفت جهان، گزینش و به کارگیری کادر ها و جوانان مستعد در پست های مسلکی است. خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان نیز در این عرصه با تمام توان تلاش می نماید تا در زمینه سپردن کار به اهل کار، فرصت های بیشتر کاری را ایجاد نماید."

رییس ادارۀ ملی امتحانات افزود: " افغانان مردم با همت هستند و می توانند با توسل به توانایی های ذهنی خویش وطن را به سوی آبادی سوق دهد." وی گفت: " در امتحان شرکت دولتی نفت و گاز، که از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ میشود، تلاش ما این است که در امتحان شفافیت به گونۀ کامل تضمین شود و تنها اشخاص مستحق و مستعد به این بست ها معرفی شوند." وی همچنان اضافه کرد: "برنامه های شبانه در پوهنتون به جوانانِ که از طرف روز مصروفیت دارند یک فرصت خوب تحصیلی است و ما کوشش می نماییم محصلان را از طریق امتحان کانکور شبانه به پوهنتون های مختلف معرفی نماییم."

انجنیر محمد نصیر رحیمی رییس شرکت دولتی نفت و گاز از زحمات ادارۀ ملی امتحانات و پوهنتون کابل در تنظیم این امتحان، ابراز سپاس نموده گفت: "به هدف سپردن کار به اهل کار و جلوگیری از هر نوع دخالت در استخدام کارمندان، بست های این اداره را به رقابت آزاد سپردیم و خوش حال هستیم که امتحان این بست ها از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ می شود."

وی افزود: "شرکت دولتی نفت و گاز برای کشور یک سکتور اقتصادی بوده و با رشد این شرکت از یک سو برای جوانان، که در بخش های مدیریت منابع طبیعی تحصیل نموده اند، زمینۀ کاری فراهم می شود و از سوی دیگر منبع مهم عایداتی برای دولت ایجاد می شود."  

در ختم برنامه، صندوق سؤالات این امتحانات توسط مسوولین باز و امتحان به گونۀ رسمی آغاز شد.

 12 عقرب 1402

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©