شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

ادارۀ ملی امتحانات پیشتازان امتحان کانکور ۱۴۰۱ را تقدیر نمود

1401/08/25 5305

ادارهٔ ملی امتحانان ده تن پیشتازان امتحان کانکور ۱۴۰۱ را که در سطحه افغانستان بلند ترین نمرات را بدست آورده بود، امروز تقدیر نمود.

مولوی رحیم الله معاون ادارهٔ ملی امتحانات و مسوولین بخش های مربوطه این اداره ضمن تبریکی به پیشتازان امتحان کانکور، ایوارد های مخصوص کانکور و لوح تقدیر را به آنان تقدیم نموده.

جلسه ى که بدین ملحوظ در ادارهٔ ملی امتحانات تدویر یافت، مولوی رحیم الله معاون ادارهٔ ملی امتحانات و مسوولین بخش های مختلف اداره در صحبت های شان امتحان کانکور ۱۴۰۱ را موفق ترین پروسهٔ کانکور در کشور خوانده، رهنمایی های لازم را در رابطه به مسوولیت های بعدی کامیابان امتحان کانکور در بخش تحصیلات عالی و همچنان خدمت به مردم، شریک ساخت.

معاون ادارهٔ ملی امتحانات تلاش های جوانان کشور را بخاطر کسب علم و ابادی کشور، بخصوص برای بدست آوردن نتایج مورد نیاز در امتحان کانکور قابل تمجید خوانده گقت، داوطلبان که در امتحان کانکور ۱۴۰۱ کامیاب گردیده بعد از تکمیل پروسه ظرفیت دوم در زود ترین فرصت به نهادهای تحصیلی کشور معرفی خواهد شد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©