شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

الحاج شیخ مولوی عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بخش انسجام

1401/09/06 2114

الحاج شیخ مولوی عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان بخش انسجام امور امتحانات این اداره دیدار کرد.
انسجام امور امتحانات یکی از مهم ترین بخش های کاری این اداره است که تمام امور امتحانات را منجسم و هماهنگی های لازم را در رابطه به امتحانات جمعی انجام می دهد. 
رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت که خدمات ما برای آبادی کشور در این برهۀ زمانی بسیار مهم است و ما باید دست به دست هم داده برای آبادی و خدمت به جوانان این کشور در عرصه توسعۀ خدمات علمی تلاش نماییم. 
مولوی حقانی کارمندان را به نوآوری و ابتکارات در بخش سهولت سازی برای مردم و جوانان تشویق نموده و خاطرنشان کرد که هر کارمند می تواند طرح ها و پیشنهادهای خودرا آزادانه با مقام اداره شریک سازند تا ما بتوانیم با استفاده از آن دست آوردهای خوبی را در امور ادارۀ ملی امتحانات داشته باشیم.
محمد کاظم یوسفی رییس انسجام امور امتحانات ادارۀ ملی امتحانات بعد از معرفی کامندان این شعبه به فعالیت های این بخش پرداخته و گفت " ریاست انسجام در ادارۀ ملی امتحانات حیثیت دروازه را دارد".
رییس انسجام امور امتحانات، آرشیف الکترونیکی، آنلاین سازی سیستم توزیع فورم، الکترونیکی سازی سیستم هماهنگی با استادان و ارگان های ولایتی و ایجاد دیتابیس را از جمله طرح های این ریاست خوانده و گفت که طرح ها را به گونۀ کامل عملی خواهد کرد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©