شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات با کارمندان تخنیکی این اداره دیدار نموده و آنها را در تسریع پروسه ها و دقت در کار تشویق نمود.

1402/03/15 8832

رییس ادارۀ ملی امتحانات از کارمندان خواست: اینکه ادارۀ ملی امتحانات یک ادارۀ ملی و خدماتی می باشد، کارمندان باید برای رضا الله تعالی و به نیت خدمت به هموطنان عزیز، امور کاری خویش را انجام بدهند. وی گفت، که مراجعین ادارۀ ملی امتحانات اکثریت جوانان تحصیل کرده و اشخاص باعلم هستند،  کارمندان اداره باید کار های این جوانان را با حوصله مندی طی مراحل نموده و برای شان پاسخگو باشند.  
شیخ عبدالباقی حقانی به کارمندان هدایت داد تا در پروسه های تخنیکی، ثبت شهرت داوطلبان و انتری فورم ها از اشتباهات جلوگیری نموده تا در ثبت شهرت داوطلبان، آنها با مشکلات روبرو نگردد. 
رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: کارمندان که در کار خود دقت می نمایند از یک سو سبب بلند رفتن کیفیت فعالیت های اداره شده و از سوی دیگر، اعتبار اداره در جامعه جایگاه خود را پیدا می نماید و برای مردم زمینۀ خوب خدمت نمودن نیز مهیا می شود. 
شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات از کارمندان خواست که کمی ها و مشکلات کاری خویش را جهت بهبود امور کاری در اسرع وقت با وی در جریان بگزارند تا برای حل آن اقدامات لازم صورت گیرد. 
در این نشست کارمندان بخش های مختلف، در رابطه به انتری فورم های امتحان کانکور سال 1402، گزارش ها و فعالیت های کاری خویش را ارایه نموده، پیشنهادات و نظریات خویش را با رهبری ادارۀ ملی امتحانات شریک ساختند.

۱۵ جوزا

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©