عنوان وظیفه رتبه موقعیت تعداد بست آخرین مهلت لایحه وظایف بست فورم درخواستی بست
سکرتریت ۳ مقام اداره ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مدیریت عمومی تحریرات ۴ آمریت دفتر ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مدیریت عمومی پذیرش ۴ آمریت دفتر ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
آمریت ارزیابی ۳ مقام اداره ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مفتس امور مالی ۴ آمریت تفتیش ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مفتش امور امتحانات مرکز و ولایات ۴ آمریت تفتیش ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مدیر عمومی طرح پلان و پالیسی ۴ آمریت پلان و پالیسی ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
عضو مسلکی تسهیل قرارداد ها ۴ ریاست مالی و اداری ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
عضو مسلکی تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ۴ ریاست مالی و اداری ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مدیریت عمومی استخدام ۴ آمریت منابع بشری ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مدیریت عمومی تنظیم شبکه ۴ ریاست خدمات تخنیکی ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
عضو تخنیکی تنظیم شبکه ۵ ریاست خدمات تخنیکی ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
عضو تخنیکی جمع آوری معلومات بایومتریک ۵ ریاست خدمات تخنیکی ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
مدیریت عمومی تنظیم سفر ۴ ریاست انسجام امتحانات ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
عضو تنظیم ظرفیت ۵ ریاست انسجام امتحانات ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
عضو ارسال جداول نتایج ۵ ریاست انسجام امتحانات ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ دانلود لایحه وظایف فورم درخواستی بست
دریور 7 ادارۀ ملی امتحانات 1 21/5/1400 لایحه وظایف بست فورم درخواستی بست