دندې عنوان دندې رتبه دندې ځای بستونو شمېر وروستۍ نېټه نور معلومات
کارشناس حقوقی ۳ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592897972%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.pdf

آمر ارزیابی ۳ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592898038%D8%A2%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.pdf

آمر تفتیش ۳ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592898080%D8%A2%D9%85%D8%B1%20%D8%AA%D9%81%DB%8C%D8%B4.pdf

آمر خدمات ۳ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592898135%D8%A2%D9%85%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf

آمر ثبت معلومات ۳ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592898214%D8%A2%D9%85%D8%B1%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf

مدیر عمومی اجرائیه ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899069%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%88%DB%8C.pdf

مدیر عمومی اطلاعات و ارتباط عامه ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899139%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf

کارشناس امور آگاهی عامه ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899181%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf

مدیریت عمومی توحید پلان و گزارشات ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899241%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%20%DA%AB%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA.pdf

مدیر عمومی تخنیکی مطبعه ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899284%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D9%87.pdf