دندې عنوان دندې رتبه دندې ځای بستونو شمېر وروستۍ نېټه د دندې لایحه فورم درخواستی بست
سکرتریت ۳ مقام اداره ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
تحریراتو لوی مدیریت ۴ د دفتر آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د پذیرش لوی مدیریت ۴ د دفتر آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
ارزونې آمریت ۳ د ارزونې آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د مرکز او ولایتونو د آزموینو د چارو مفتش ۴ تفتیش آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د مالي او اداري چارو مفتش ۴ تفتیش آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د پلان او پالیسې د طرحې لوی مدیر ۴ د پلان او پالیسې آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د قردادونو د تسهیل مسلکي غړی ۴ مالي او اداري ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د غیر مشورتي خدماتو او اجناسو د تدارکات مسلکي غړی ۴ مالي او اداري ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د ګمارلو لوی مدیریت ۴ د بشري سرچینو آمریت ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د شبکې د تنظیم لوی مدیر ۴ د تخنیکي خدمتونه ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د شبکې د تنظیم تخنیکي غړی ۵ د تخنیکي خدمتونه ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د ظرفیتونو د تنظیم غړی ۵ د آزموینې د انسجام ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د سفر د تنظیم لوی مدیریت ۴ د آزموینې د انسجام ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د نتایجو د جدول د استولو غړی ۵ د آزموینې د انسجام ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
د بایومتریک مالوماتو راټولولو تخنیکي غړی ۵ د تخنیکي خدمتونه ریاست ۱ ۱۴۰۰-۲-۲۰ د دندې د لایحې ډانلوډ فورم درخواستی بست
دریور ۷ ازموینو ملي اداره ۱ ۲۱/۵/۱۴۰۰ د بست وظیفې لایحه فورم درخواستی بست