دندې عنوان دندې رتبه دندې ځای بستونو شمېر وروستۍ نېټه نور معلومات
مدیر عمومی طبع و نشر ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899327%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B7%D8%A8%D8%B9%20%D9%88%20%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf

مدیرعمومی ارزیابی اجراآت وظیفه وی، سوانح و دیتابیس ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899485%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%88%DB%8C.pdf

کارشناس ارتباط مامورین و حل اختلافات ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899539%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C.pdf

کارشناس استخدام ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899576%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85.pdf

کارشناس انکشاف اداره ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899686%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87.pdf

کارشناس مسلکی بودجه ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899721%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87.pdf

مدیر عمومی محاسبه نقدی و حواله جات ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899770%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%AA.pdf

کارشناس توزیع و جمع آوری فورم های ثبت نام ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899890%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85.pdf

مدیر عمومی ترانسپورت ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592899935%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA.pdf

مدیر عمومی حفظ و مراقبت ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592900020%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA.pdf