دندې عنوان دندې رتبه دندې ځای بستونو شمېر وروستۍ نېټه نور معلومات
کارکن خدماتی ۸ د ازموینو ملي اداره ۵ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592900120%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C.pdf

خانه سامان ۷ د ازموینو ملي اداره ۵ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592900177%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf

آشپز ۷ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592900227%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2.pdf

مدیر عمومی انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592977188%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA.pdf

مدیر عمومی جمع آوری معلومات بایومتریک ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592978142%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9.pdf

مدیر عمومی محاسبه جنسی و دیپوها ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592978181%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%87%D8%A7.pdf

مدیر عمومی محاسبه قطعیه ۴ د ازموینو ملي اداره ۱ پنجشنبه 12 سرطان، 1399

https://nexa.gov.af/document/1592978207%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D9%87.pdf