پیشتازان کانکور سال 1399    

blog images

شمسیه علیزاده

شمسیه علیزاده فرزند محمد نسیم متولد سال ۱۳۸۳ باشنده ولایت غزنی فارغ سال ۱۳۹۸ لیسه آصف مایل ولایت کابل میباشد که با اخذ ۳۵۳.۱۸۵ اول نمره عمومی کانکور سال ۱۳۹۹میباشد.

blog images

نعمت الله فرزاد

نعمت الله فرزاد فرزند محفوط الله باشند ولایت بغلان فارغ سال ۱۳۹۸ لیسه حکیم ناصر خسزو بلخی ولایت کابل با اخذ ۳۵۳.۱۳۳ دوم نمره عمومی کانکور سال ۱۳۹۹ میباشد.

blog images

محمد مجتی حسنی

محمد مجتی حسنی فرزند گل حسین باشند ولایت میدان وردک فارغ سال ۱۳۹۷ لیسه دوغ آباد ولایت کابل میباشد که با اخذ ۳۵۳.۰۶۵ سوم نمره عمومی کانکور سال ۱۳۹۹ میباشد.