د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

د عالمیه(لویې) دورې اسنادو ارزونې د ازموینې لومړی پړاو

1401/11/17 1447

د عالمیه(لویې) دورې  اسنادو ارزونې د ازموینې لومړی پړاو

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©