د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

دملي دفاع پوهنتون اوپولیسو اکاډمۍ دکانکورازموینې

1401/12/07 7190

دملي دفاع پوهنتون اوپولیسو اکاډمۍ دکانکورازموینې

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©