دست آوردها و فعالیت های عمده ادارۀ ملی امتحانات در سال 1398

ادارۀ ملی امتحانات در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تحقق اهداف و آرمان های حکومت که تطبیق عدالت اجتماعی، خدمات فراگیر و حکومت داری خوب میباشد، فعالیت می نماید که خوشبختانه در این راه به دست آوردهای چشمگیری در بخش ها معیاری سازی امور امتحانات، مبارزه با فساد اداری ، تأمین شفافیت و تطبیق عدالت اجتماعی نایل گردیده است که مورد حمایت مردم و حکومت قرار گرفته است.

این اداره به خاطر عرضۀ خدمات شفاف، عادلانه و معیاری توانست در سال 1397 به اساس حکم شماره(49) مؤرخ22 اسد1397 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از بدنۀ وزارت تحصیلات عالی جدا شده، تحت نام ادارۀ ملی امتحانات ایجاد و به طور مستقلانه آغاز به فعالیت نماید.

ادارۀ ملی امتحانات در سال 1398 با تطبیق معیارهای جدید در پروسۀ برگزاری امتحانات کانکور افزون بر اخذ بزرگ ترین امتحانات جمعی در کشور، در بخش های اداری، تخنیکی، تشکیلاتی، مبارزه با فساد اداری، آگاهی دهی عامه از روند پروسه های تخنیکی امتحانات کانکور و بخش ها دیگر به گونه موفقانه فعالیت نمود و دستاورد های بزرگی را به دست آورده که در زیر مفصلاً به توضیح آنها می پردازیم.

 

تفاهمنامه ها:

·        امضای تفاهمنامه میان وزارت صحت عامه و ادارۀ ملی امتحانات جهت برگزاری امتحانات جمعی مربوط به برنامه های وزارت صحت عامه.

·        امضای تفاهمنامۀ همکاری در پیوند به امتحان دور سی و یکم ستاژ قضایی میان ستره محکمه و ادارۀ ملی امتحانات.

·        امضای طرزالعمل سه جانبه میان وزارت تحصیلات عالی، اتحادیۀ پوهنتون های خصوصی و ادارۀ ملی امتحانات به ارتباط نظارت از امتحانات کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی.

·        امضای تفاهمنامه میان شورای عالی طبی افغانستان و ادارۀ ملی امتحانات غرض اخذ و برگزاری امتحانات فارغان پوهنحی های طبی.

 

در بخش تخنیکی:

به منظور غنی سازی بانک سؤالات امتحانات عمومی، علوم دینی، اختصاصی چهارده پاسان، برنامۀ های فوق لیسانس و بست های مختلف ادارات خدمات ملکی توجه جدی صورت گرفت و توسط استادان مجرب پوهنتون ها به زبان های دری، پشتو و انگلیسی سؤالات معیاری تهیه گردید، از جمله:

·        ایجاد بانک سؤالات جداگانه برای برنامه ها فوق لیسانس(ماستری، دوکتورا) با داشتن (22601) سؤال.

·        افزایش سؤالات در بانک سؤالات کانکور دوازده پاسان، چهارده پاسان، انستیتوت ها و علوم دینی، اصلاحات اداری و تدارکات که دارای (136465) سؤال می باشد.

·        ایجاد بانک سؤالات جداگانه برای برنامه های ستاژ قضایی، ستاژ حقوقی و برنامه های تخصصی با داشتن (12634) سؤال.

·        بلند بردن سطح مجموعی سؤالات در بانک سؤالات ادارۀ ملی امتحانات به (172871) سؤال.

·        ایجاد سیستم جداگانه برای اعلان بست های اصلاحات اداری و خدمات ملکی.  

·        ایجاد دیتابیس منظم و جداگانه برای ورود قانونی محصلان در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.

·        انتخاب مرکز واحد برای توزیع فورم ثبت نام امتحان متفرقه.

 

بخش اداری و تشکیلاتی

·        ادارۀ ملی امتحانات بار اول در سال 1398 در بخش های منابع بشری، استخدام کارمندان و مدیریت اداری از تشکیلات وزارت تحصیلات عالی جدا و به شکل مستقلانه امور خویش را تنظیم نمود.

·        در تشکیلات ادارۀ ملی امتحانات بازنگری صورت گرفت و واحد های اداری مختلف در این اداره ایجاد گردید که باعث گسترش فعالیت های این اداره شد، در این واحدهای اداری ( ریاست عمومی عملیاتی و تخنیکی، ریاست سیستم های معلوماتی، ریاست تحقیق و تهیه منابع، ریاست انکشاف و انسجام بانک سؤالات، ریاست مالی اداری، آمریت دفتر، آمریت اطلاعات و ارتباط عامه، آمریت پلان و پالیسی و همچنان مدیریت ها و مأموریت ها می باشد که در آن 60 تن از طریق رقابت آزاد در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام گردیده اند.

·        به کرایه گرفتن ساختمان در ساحۀ مرستون کابل و انتقال ادارۀ ملی امتحانات از تعمیر وزارت تحصیلات عالی.

·        تدارک و خریداری تجهیزات مورد ضرورت اداره.     

در بخش انسجام امور امتحانات

·        تنظیم نمودن کود رشته های دیپارتمنت ها مطابق ظرفیت نهادهای تحصیلات عالی، نیمه عالی، علوم دینی، شبانه و برنامه های فوق لیسانس.

·        ارسال  سافت و هارد نتایج تمام امتحانات کانکور( عمومی، شبانه، اختصاصی، علوم دینی، کمیونتی کالج ها، برنامه های ماستری، برنامه های اکمال تخصص، ستاژ قضایی و ستاژ حقوقی، اکادمی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، اکادمی ملی پولیس شهید عبدالرازق، بورس های ICCR کشور هندوستان و سایر امتحانات جمعی طی مکاتب رسمی به نهادها و ادارات ذیربط.

·        در بخش اصلاح شهرت به 1240 قضیه قبل از سال 1398 و 830 قضیه سال 1398 رسیدگی صورت گرفته و شهرت محصلان بر اساس معلومات وزارت محترم معارف، ریاست ثبت احوال نفوس و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات اصلاح و بعداً به پوهنتون ها ارسال گردیده اند.

·        توزیع و (240000) قطعه فورم ثبت نام امتحان عمومی، متفرقه و علوم دینی به تمام نهادهای تحصیلات عالی مرکز و ولایات کشور.

·        توزیع (12000) قطعه فورم ثبت نام پوهنځی های شبانه به نهادهای تحصیلات عالی مرکز و ولایات.

·        توزیع و جمع آوری (23000) قطعه فورم ثبت نام اختصاصی(چهارده پاسان)، به نهادهای تحصیلات عالی مرکز و ولایات.

·        توزیع(15000) قطعه فورم ثبت نام برنامه های ماستری به نهادهای تحصیلات عالی مرکز و ولایات.

·        توزیع و تسلیمی (10000) قطعه فورم ثبت نام انستیتیوت های علوم صحی از طریق وزارت صحت عامه.

·        طی مراحل انفکاک و ارسال مکاتیب به مدیریت ثبت دیتابیس معلومات 13379 تن محصلان که بعد از معرفی به پوهنتون ها برای ثبت نام حاضر نه گردیده و یا هم خواهان منفکی شده اند.

 

در بخش ثبت معلومات

·        در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۷۷۰۴۳ فورم ثبت نام از امتحانات مختلف ثبت سیستم گردیده و هر داوطلب با گرفتن یک ای دی نمبر مشخص شامل امتحان شده است.

·        درج 203721 فورم ثبت نام امتحان کانکور عمومی، اختصاصی، علوم دینی و شبانه سال 1398/1399 

 

 

در بخش اطلاعات و اگاهی عامه:

·        به منظور غنی ساختن صفحات اجتماعی ادارۀ ملی امتحانات توجه جدی صورت گرفته، به فعالیت ها و دستاورد های اداره به طور منظم غرض اگاهی شهروندان انعکاس داده شده است.

·        پاسخ به سؤالات  رسیدگی به مشکلات داوطلبان از طریق صفحات اجتماعی به اسراع وقت

·        ایجاد و ترتیب ویب سایت رسمی(www.nexa.gov.af ) با همکاری وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

·        فلم های مستند آموزشی کانکور به زبان های دری و پشتو اماده و ازطریق سیمینارها و نیز از صفحات اجتماعی ادارۀ ملی امتحانات در دسترس مسوولین وزارت معارف و شاگردان مکاتب قرار داده شد.

·        برای آگاهی بیشتر شاگردان مکاتب از پروسه های تخنیکی امتحان، پوستر های رهنمودی دیزاین و چاپ گردید و از طریق ورکشاپ های آموزشی به مسؤولین حوزه های تعلیمی توزیع گردید.

·        در مرکز و 15 ولایات کشور برای آمرین حوزه های تعلیمی سیمینارهای آموزشی از سوی مسؤولین و استادان ادارۀ ملی امتحانات دایر گردید و نیز مواد رهنمودی به شکل سافت و هارد در اختیار آنها قرار داده شد. 

 

 

 

 

 

امتحانات جمعی که در سال 1398 از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردیده :

 

ادارۀ ملی امتحانات اخذ امتحان کانکور سال 1397/1398 را به تاریخ 7 حمل 1398 از ولایت های لوگر، پکتیا، خوست و کنر اغاز نمود و به تاریخ 7 سرطان 1398 در ولایت کابل با خذ امتحان متفرقه به پایان رسانید.

اداره ملی امتحانات در سال1398 موفق به برگزاری و اعلان نتایج امتحانات زیر گردید.

·        امتحان کانکور عمومی و متفرقه سال 1398 با اشتراک (174871) تن.

·        امتحان کانکور مدارس دینی با اشتراک (3490) تن.

·        امتحان کانکور پوهنځی های شبانه با اشتراک (۵۶۱۸) تن.

·        امتحان کانکور اخصاصی چهارده پاسان با اشتراک(7701) تن.

·        امتحان اقوام و قبایل با اشتراک(129) تن.

·        امتحان کمیونتی کالج پوهنتون علوم طبی ابو علی سینا کابل با اشتراک (320) تن.

·        امتحان کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک (106) تن.

·        امتحانات برنامه های ماستری پوهنتون های مرکز و ولایات با اشتراک (9990) تن.

·        امتحان برنامه های ماستری زبان دری و پشتو پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با اشتراک (459) تن.

·        امتحان تخصصی التراساوند وزارت صحت عامه با اشتراک (894) تن.

·        امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه با اشتراک (4189) تن.

·        امتحان شورای عالی طبی افغانستان (Exit-Exam) با اشتراک (4373) تن.

·         امتحان ماستری پوهنتون علوم طبی ابو علی سینا کابل با اشتراک (962) تن.

·        امتحان ستاژ قضایی ستره محکمه با اشتراک (9550) تن.

·        امتحان ستاژ حقوقی لویه څارنوالی با اشتراک(3191) تن.

·        امتحان ارزیابی محصلان پوهنتون خصوصی پژواک با اشتراک (562) تن.

·        امتحان بورس های ICCR کشور هندوستان با اشتراک (5377) تن.

·        امتحان اکادمی ملی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم با اشتراک (4495) داوطلب.

·        امتحان کانکور اکادمی ملی پولیس شهید ستر پاسوال عبدالرازق با اشتراک (5211) داوطلب.  

·        امتحان بست ها تذکرۀ الکترونیکی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات با اشتراک (28888) داوطلب.

در سال 1398 از طریق توزیع فورم ثبت نام امتحانات جمعی که از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردیده است مبلغ (105) یک صدو پنچ میلیون افغانی وارد حساب دولت شده است.

قابل یاد آوری است که در سال 1398 هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات جهت کسب تجارب جدید و آوردن اصلاحات در سیستم های امتحان گیری به کشورهای منطقه سفرهای رسمی داشتند که دست آورد ها چشمگیری در پی داشت.