ادارۀ ملی امتحانات

شهرت داوطلبان/د ګډونوالو شهرت


برای معلوم نمودن شهرت خود فورم ذیل را خانه پری نمائید

د خپل شهرت معلومولو لپاره لاندې فورم ډک کړئدر صورتی که آی دی کانکور در دسترس است، شما میتوانید به اساس آی دی کانکور جستجو نمایید