ادارۀ ملی امتحانات


دریافت آی دی کانکور و شهرت داوطلبان ولایت کابل
د کابل ولایت د ګډونوالو د شهرت او کانکور آی ډي پیدا کول


دریافت آی دی کانکور و شهرت داوطلبان 33 ولایت
د ۳۳ ولایتونو د ګډونوالو د شهرت او کانکور آی ډي پیدا کول