شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان متفرقه اختصاصی، شبانه و مدارس دینی

1401/10/25 2298

به تمام کسان که در امتحان اختصاصی، شبانه و مدارس دینی که روز پنج شنبه گذشته (22 جدى) در کابل و ولایات اخذ گردید، در اثر برف باری، بسته شدن راه ها و بنا بر دلایل مختلف غیرحاضر بودند، و نیز علمای کرام که در امتحان تثبیت سویه علمی به درجه خامسه و عالیه کامیاب شده اند، رسانیده می شود که برای اشتراک در امتحان متفرقه(معذرتی) الی تاریخ  26 جدی 1401 ساعت 5:00 عصر در لینک ها ذیل ثبت نام نمایند.
۱ – لینک ثبت نام فارغان مکاتب، مدارس دینی و چهارده پاسان که در امتحان قبلی غیر حاضر مانده اند.
https://forms.gle/hQjPfYMfWFzGSPFd9
۲ – لینک ثبت نام برای علمای کرام که در امتحان تثبیت سویه به درجه عالیه و خامسه کامیاب گردیده اند. 
https://forms.gle/VpoUb2MTfQKMKA5x6
یادآوری: ثبت نام آنلاین برای اشخاص می باشد که در امتحان گذشته(اختصاصی، شبانه و مدارس دینی) ثبت نام نموده و ای دی نمبر کانکور را دارد.
کسانیکه در امتحان قبلى( اختصاصی، شبانه و مدارسی دینی) ثبت نام نه نموده اند یعنی ای دی نمبر کانکور ندارد و خواهان اشتراک در امتحان متفرقه مى باشند، میتوانند سر از فردا یکشنبه25 جدی ساعت 8:00 صبح فورم ثبت نام را از ادارۀ ملی امتحانات اخذ و بعد از طی مراحل الی دوشنبه 26 جدی ساعت 5:00 عصر دوباره به این اداره تسلیم نمایند.
کاندیدان امتحانات قبلی (اختصاصی، شبانه، مدارس دینی و کامیابان تثبیت سویه علما «خامسه و عالیه») میتوانند ای دی نمبر کانکور خویش را از این لینک بدست آورد.
https://nexa.gov.af/fa/list-of-candidates
حق الشمول امتحان متفرقه(معذرتی) 400 افغانی می باشد که از طرف مسؤلین ادارۀ ملی امتحانات در روز توزیع کارت جمع آوری می گردد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©