شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان متفرقه(معذرتی) اختصاصی، شبانه و مدارس دینی

1401/10/28 384

به اطلاع آنعده از داوطلبان که در امتحان متفرقه (معذرتی) بخش های اختصاصی، شبانه و مدارس دینی، که در مرکز و ولایات به گونۀ آنلاین ثبت نام نموده و نیز داوطلبان که برای همین امتحان(متفرقه) به گونۀ فزیکی از ادارۀ ملی امتحانات فورم را بدست آورده و دوباره به اداره تسلیم نموده اند، رسانیده می شود که توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک به روز شنبه (1 دلو 1401 ) و امتحان شان به روز یک شنبه (2 دلو 1401) در کابل اخذ می گردد. 
محل توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک: پوهنتون پولی تخنیک کابل 
محل امتحان: پوهنتون پولی تخنیک کابل
حق الشمول امتحان متفرقه 400 افغانی می باشد که در روز امتحان از سوی مسؤلان ادارۀ ملی امتحانات اخذ می گردد. 
اشتراک کننده باید در روز ثبت معلومات بایومتریک و امتحان اصل تذکره و یا پاسپورت را با خود داشته باشند. 
نوت: اینکه روز های آینده احتمال بارندگی وجود دارد، از تمام شما داوطلبان که در ولایات هستید خواهشانه تقاضا می گردد که قبل از قبل خود را به کابل برسانید؛ تا در امتحان غیر حاضر نشوید.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©