د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان بستهای نرسنگ وزارت صحت عامه

1401/04/15 4173

هغه ټول گډونکوونکو ته چه په لاندې لست کې یې نوم شتون ولري او د روتلونکي پنجشنبې ورځې په ازموینه کې شامل دې، خبر ورکول کیږې چې؛ د مل محالویش سره سم، د لاندې ټکو په پام کې نیولو سره د گډون کارت لاسته روړلو او بایومټریک لپاره حاضر شي.

۱. په لست کې د نوم له شتون څخه ځان ډاډه کړۍ.

۲. د کارت اخیستلو، بایومتریک او ازموینې په ورځ، اصلي تذکره او یا پاسپورت له ځان سره ولرۍ.

۳. د کارت اخستلو لپاره د ازموینې حق الشمول (۵۰۰) افغانۍ له ځان سره ولرۍ.

https://t.me/NExA_gov_afg/96

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©