د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

اعلان به داوطلبی

1402-05-13 1398

د ازموینـــو ملــی اداری د تــدارکاتو مــدیریت د خپــل تــدارکاتی پــلان سره ســم پـه پـام کـې‎ لــري چــی دې اداری کمپیوترونه، سرورونه، پرنترو...

More...

اعلان به داوطلبی

1402-03-24 937

د ازموینو ملي ادارې د تدارکاتو مدیریت د خپل تدارکاتی پلان سره سم په پام کې لري چی دې اداری کمپیوترونه،رنګونه،سرورونه،پرنترونه او برقي لوازم اعلان ت...

More...

د آزادې داوطلبۍ لپاره دعوت

سه شنبه 1402-3-14 1158

وروستۍ نېټه: چهارشنبه 1402-3-31 10:00 مخکې له غرمې
د داوطلبۍ د دعوت شمېره: NExA/1402/NCB/G-004
ازموینو ملي اداره په شرایطو پوره ټولو...

More...
ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©