شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

امروز پروسۀ توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک کاندیدان امتحان تثبت سویه علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه فارغان مدارس دینی در مرکز (کابل) نیز به شکل منظم آغاز گردیده.

1402/11/19 7295

امروز پروسۀ توزیع کارت و ثبت معلومات بایومتریک کاندیدان امتحان تثبت سویه علمی درجه خامسه و مافوق الثانویه فارغان مدارس دینی در مرکز (کابل) نیز به شکل منظم آغاز گردیده.

در حوزه کابل به حدود ۳۳۰۳ تن که از ولایات کابل، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر، غزنی و بامیان برای امتحان مذکور ثبت نام نموده، کارت های شان توزیع و معلومات شان ثبت می گردد.

مسؤولین و کارمندان تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات جهت نظم در پروسه، تدابیر جدی را روی دست گرفته و سهولت های لازم را برای داوطلبان در بخش بدست آوردن کارت و ثبت معلومات بایومتریک ایجاد نموده.

قابل یادآوریست که این پروسه برعلاوه از حوزه مرکزی(کابل)، امروز در ۱۲ ولایات کشور تحت نظر مسؤولین و هیأت رهبری ادارۀ ملی امتحانات جریان دارد و به بیشتر از ۱۳۰۰۰ تن کارت های امتحان توزیع و معلومات بایومتریک شان ثبت خواهد شد.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©