د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

کړنلارې او کاري چوکاټونه

- د ډلييزو ازموینو د قرنطین کړنلاره دانلود فایل
- شکایاتو ته درسیده ګۍ کړنلاره دانلود فایل
- معلولو وګړو د ازموینو اخیستلو کړنلاره دانلود فایل
- د ښځينه نوماندانو د ډلييزو ازموینو اخیستلو کړنلاره دانلود فایل
- د پاکستان هیواد څخه د جبري اخراج شویو افغان کډوالو د ازموینو اخیستلوکړنلاره دانلود فایل
ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©