د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

د ايکﺯيټ اﺯموينې اړوند وضاحت

1401/12/07 336

د ايکﺯيټ اﺯموينې اړوند وضاحت

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©