د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

د عبدالله بن مسعود ؓ جامعې د تخصص برنامې ازموينې ګډونوالو د پام وړ!

1402/02/31 994

د عبدالله بن مسعود ؓ جامعې د تخصص برنامې ازموينې ګډونوالو د پام وړ!

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©