د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

د پولیسو اکاډمۍ ازموینې خبرتیا

1402/12/21 1248

د پولیسو اکاډمۍ ازموینو ټولو ګډونوالو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې له مهال وېش سره سمه اخیستل کیږي

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©