د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

د علمای کرامو د عالیه او خامسه درجو د تثبیت ازموینې ګډونوالو د پام وړ!

1402/11/16 2581

د علمای کرامو د عالیه او خامسه درجو د تثبیت ازموینې ګډونوالو د پام وړ!

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©