د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

ابلاغیه

1402/04/27 8505

د کانکور ازموینو ګډونوالو د پام وړ

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©