د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

کارموندنې خبرتیا

1402/05/04 9814

ازموینو ملي اداره په ذکر شوې برخه کې دوه تنه کارکوونکو ته اړتیا لري!

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©